top of page
Casa Papaya Boutique Resort Cha Am

ระเบียบการเข้าพัก

เงื่อนไขการเข้าพัก

 • เช็คอิน 14.00 เช็คเอ้าท์ 12.00

 • 1 ห้อง พัก 2 ท่าน ท่านที่ 3 เพิ่ม 900 บาท (อาหารเช้า+เตียงเสริม)

 • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปีและต้องสูงไม่เกิน 130 เซนติเมตร พักฟรีกับผู้ปกครอง

 • เด็กที่มีอายุ 7-11 ปีและมีความสูง 130 เซนติเมตรขึ้นไป คิดค่าเตียงเสริม 900 บาทพร้อมอาหารเช้า หากไม่ต้องการเตียงเสริมคิดค่าอาหารเช้า500 บาท

 • ในกรณีพัก 4 ท่าน (ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 2) ต้องใส่เตียง

 • เสริม1เตียงและคิดค่าอาหารตามส่วนสูง/อายุของเด็กอีก1คน

 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าพัก หากพบเห็นทางรีสอร์ทปรับเพิ่ม 3,000 บาทและขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าพัก

 • ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายในห้องพัก

 • ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในห้องพัก

 • ไม่อนุญาตให้ส่งเสียงดังหรือทำสิ่งที่เป็นการรบกวนผู้อื่น ขอสงวนสิทธิ์งดใช้เสียงตั้งแต่เวลา 22.00 เป็นต้นไป

 • ไม่อนุญาตให้เล่นการพนันหรือนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาภายในรีสอร์ท

 • หากลูกค้าลืมทรัพย์สินหรือทรัพย์สินสูญหายภายในรีสอร์ททางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 • ในกรณีที่ทรัพย์สินทางรีสอร์ทเสียหายหรือสูญหาย ต้องชดเชยค่าเสียหายตามราคาทรัพย์สินนั้นๆ

 • โครงสร้างตึกและพื้นที่บางส่วนภายในรีสอร์ทอาจไม่เหมาะกับผู้มีปัญหาในการเดิน

 • เนื่องจากคาซ่า ปาปาย่า เป็นรีสอร์ทขนาดเล็กมีจำนวนห้องพักไม่มาก สำหรับการจองห้องพักขอความกรุณาโอนค่าห้องพักเต็มจำนวน ภายใน24 ชั่วโมงเพื่อเป็นการยืนยันการจอง หากไม่สะดวกสามารถแจ้งหักบัตรเครดิตได้

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกการจอง

 • การจองนี้ไม่สามารถยกเลิกได้ในทุกกรณี

 • การจองห้องพักจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเต็มจำนวนเท่านั้น หากลูกค้าไม่ชำระค่าห้องพักภายในเวลาที่กำหนดทาง

 • รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการจองห้องพัก

 • สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งทางรีสอร์ทล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

 • หากเลื่อนวันเข้าพักครั้งแรกตามเงื่อนไขไม่มีค่าใช้จ่าย หากต้องการเลื่อนครั้งที่2ทางรีสอร์ตคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000บาท ต่อห้อง/ต่อครั้ง

 • ในกรณีเลื่อนวันเข้าพัก สามารถเลื่อนได้1ครั้ง และต้องเข้าพักภายใน30 วันนับจากวันที่เลื่อน หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมลูกค้าสามารถชำระได้ที่รีสอร์ท

 • กรณีต้องการเพิ่มผู้เข้าพักให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย3 วัน

 • กรณีต้องการยกเลิกผู้เข้าพักเพิ่มให้แจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 3วัน หากไม่แจ้งทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

 • กรณีที่ไม่เข้าพักตามกำหนด ทางรีสอร์ทจะถือเป็นการไม่เข้าพัก และไม่สามารถขอรับเงินคืนได้

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

bottom of page